Schrijf je in voor de voor de nieuwsbrief

Privacyreglement CommunicatieZin

 

Artikel 1:  Algemene en begripsbepalingen

1, lid 1  WBP:  Alle terminologie in dit reglement wordt gebruikt in de betekenis, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald). 

1, lid 2  Persoonsgegevens:  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1, lid 3  Verwerking van persoonsgegevens:  Elke handeling of geheel van handelingen m.b.t. persoonsgegevens, waaronder in ieder geval: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
1, lid 4  Verantwoordelijke:  De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die (of het bestuursorgaan dat) alleen (of tezamen met anderen) het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1, lid 5  Bewerker:  Degene die t.b.v. de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn of haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
1, lid 6  Gebruiker persoonsgegevens:  Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken.
1, lid 7  Betrokkene:  Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft.
1, lid 8  Opdrachtgever:  Een natuurlijke of rechtspersoon die aan CommunicatieZin een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
1, lid 9  Derden:  Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.
1, lid 10  Toestemming betrokkene:  Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee betrokkene aanvaardt dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 

Artikel 2:  Reikwijdte

2, lid 1  -  Dit reglement betreft alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen CommunicatieZin.


Artikel 3:  Doel van de verwerking van persoonsgegevens

3, lid 1  -  Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waartoe ze zijn verkregen.

3, lid 2  -  CommunicatieZin verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus;
  • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijk).

 
Artikel 4:  Verwerkte gegevens

4, lid 1  -  CommunicatieZin vraagt voor bovenstaande doelen: de volledige naam van de persoon, het e-mail adres en telefoonnummer. Bij de jaarcursus wordt ook een fysiek adres gevraagd voor de factuur. 

 

Artikel 5:  Verwerken van persoonsgegevens

5, lid 1  -  Verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking persoonsgegevens en voor de naleving van dit reglement. Zijn of haar handelen, m.b.t. de verwerking en verstrekking van persoonsgegevens wordt bepaald door dit reglement.
5, lid 2  -  Verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de gegevens. Hij of zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
5, lid 3  -  Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
5, lid 4  -  De verwerking van gegevens inzake gezondheid genieten specifieke aandacht. Gegevens inzake gezondheid worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Artikel 6:  Toegang tot persoonsgegevens

6, lid 1  -  Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving.
6, lid 2  -  Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij of zij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.
6, lid 3  -  Derden die door CommunicatieZin zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht

 

Artikel 7:   Beveiliging persoonsgegevens

7, lid 1  -  Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd.

 

Artikel 8:  Verstrekken van persoonsgegevens

8, lid 1  -  Voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden is de toestemming nodig van de betrokkene, tenzij die verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.

 

Artikel 9:  Inzage 

9, lid 1  -  Betrokkene heeft na verzoek recht op inzage in & afschrift van zijn/haar gegevens.
9, lid 2  -  Aan een verzoek tot inzage wordt binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek voldaan.
9, lid 3  -  Inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of gemachtigde (legitimatie vereist).
9, lid 4  -  Verantwoordelijke kan inzage weigeren, ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
9, lid 5  -  Voor de verstrekking en verzending van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte is vastgelegd in het 'Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP'.

 

Artikel 10: Aanvulling, correctie of verwijderen van gegevens

10, lid 1  -  Desgevraagd worden gegevens geactualiseerd na toelichting van de betrokkene.
10, lid 2  -  Zijn opgenomen gegevens onjuist, onvolledig, irrelevant, of in strijd met een wettelijk voorschrift, dan verzoekt de betrokkene de verantwoordelijke schriftelijk om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist alleen nadat de gegevens-verzamelaar (of diens opvolger of waarnemer) is gehoord.
10, lid 3  -  Binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek, laat de verantwoordelijke de verzoeker weten wat er met zijn of haar verzoek gebeurt. Antwoorden worden onderbouwd.
10, lid 4  -  Indien een wettelijk voorschrift bewaring vereist, worden gegevens bewaard.
10, lid 5  -  Verantwoordelijke zorgt ervoor dat mutaties z.s.m. worden doorgevoerd. 
10, lid 6  -  Het wordt genoteerd, indien gegevens op verzoek van een betrokkene zijn verwijderd.

 

Artikel 11: Recht van verzet

11, lid 1  -  Indien gegevens worden verwerkt i.v.m. de totstandbrenging (of instandhouding) van een directe relatie tussen de verantwoordelijke (of een derde) en de betrokkenen met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet betrokkene uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. Betrokkene kan hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen bij de verantwoordelijke.
11, lid 2  -  Verantwoordelijke treft in geval van verzet terstond maatregelen om deze vorm van verwerking te beëindigen.

 

Artikel 12: Bewaartermijnen

12, lid 1  -  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard (zodanig dat het mogelijk is de betrokkene te identificeren), dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waartoe zij worden verzameld en/of verwerkt.
12, lid 2  -  Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn 5 jaar na het laatste contact met betrokkene.

 

Artikel 13: Klachten

13, lid 1  -  Mogelijke klachten van betrokkenen, dienen met de verantwoordelijke te worden gecommuniceerd.
13, lid 2  -  De verantwoordelijke neemt de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling.