Schrijf je in voor de voor de nieuwsbrief


Algemene Voorwaarden

Opleider Susana Rusch te Bilthoven, opererend onder de handelsnaam 'Communicatiezin',
is actief als aanbieder van opleidingen op het gebied van communicatie en schrijven.


Begripsomschrijvingen:
 

  • Opleider: Susana Rusch, opererend onder de handelsnaam 'Communicatiezin';
  • Opleiding: betreft opleiding, alsook training, coaching, cursus, workshop en lezing;
  • Deelnemer: betreft deelnemer, alsook opdrachtgever;

 


Algemene Voorwaarden


Artikel 1

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Communicatiezin en deelnemer(s) aan opleidingen.

 

Artikel 2

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk door de opleider bevestigd.

 

Artikel 3

De overeenkomst komt tot stand als:

- de deelnemer een inschrijvingsformulier of offerte van Communicatiezin ondertekent;
- de opleider een aanmelding voor opleiding bevestigt* 
- de opleider een afspraak voor individuele opleiding bevestigt*

*Schriftelijk, per e-mail, mondeling of telefonisch


Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

4, lid 1 – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding staat.
4, lid 2 – Door de opleider gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opleider is alleen aan de offerte gebonden indien de wederpartij de offerte binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail bevestigt, tenzij anders aangegeven.
4, lid 3 – De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 5a – Annuleringsvoorwaarden (behalve voor de Jaargroep 'Voluit Leven')

5a, lid 1 – Deelnemer heeft het recht om deelname aan of opdracht voor een opleiding te annuleren per aangetekende brief of e-mail, mits die annulering daarna door of namens opleider wordt bevestigd.
5a, lid 2 – De deelnemer kan een inschrijving voor deelname aan een open opleiding tot meer dan 30 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst annuleren tegen annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 15% van het totale opleidings- of trainingsbedrag.
5a, lid 3– Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van een opleiding, wordt 50% van het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht.
5a, lid 4 – Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de opleiding (of: indien deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname beëindigt of om een andere redenen niet aan de opleiding deelneemt) is het volledige opleidingsbedrag -ook eventueel openstaande termijnen van een gespreide betaling- verschuldigd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van de verschuldigde of betaalde opleidingskosten.
5a, lid 5 – De deelnemer kan zich -zonder extra kosten- na persoonlijk overleg met & na instemming van de opleider van NCGC, door een ander laten vervangen, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet.

 

Artikel 5b – Annuleringsvoorwaarden Jaargroep 'Voluit Leven'

5b, lid 1 – De deelnemer heeft het recht om deelname aan of opdracht voor een opleiding te annuleren per aangetekende brief of via e-mail, mits die annulering vervolgens door of namens de opleider wordt bevestigd.
5b, lid 2 – De deelnemer kan een inschrijving voor deelname aan een open opleiding of training tot meer dan 45 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst annuleren tegen annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 15% van het totale opleidings- of trainingsbedrag.
5b, lid 3 – Bij annulering tussen 45 en 30 dagen voor aanvang van een opleiding of training, wordt 50% van het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht.
5b, lid 4 – Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding (of: indien de deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname beëindigt of indien die om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt) is het volledige opleidingsbedrag -ook eventueel openstaande termijnen van een gespreide betaling- verschuldigd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van de verschuldigde of betaalde opleidingskosten.
5b, lid 5 – De deelnemer kan zich -zonder extra kosten- na persoonlijk overleg met & na instemming van de opleider, door een ander laten vervangen, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding of training voldoet.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6, lid 1 – Niettegenstaande het gestelde in artikel 5, heeft de natuurlijk persoon [particulier], die als consument een overeenkomst met Communicatiezin aangaat via de gelijknamige website [niet in het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit!], het recht om binnen 14 dagen [zonder opgave van redenen] de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat de overeenkomst is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Communicatiezin via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail (susana@communicatiezin.nl) informeren over uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Het volstaat om uw mededeling [betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht] te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6, lid 2 – Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen [tot op dat moment gedaan] zo snel mogelijk terug. In ieder geval niet later dan 14 dagen [nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen]. Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de opleider u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

 

Artikel 7 – Verhindering deelnemer

Indien de Deelnemer is verhinderd [door overmacht, ofwel: aangetoonde buitengewone omstandigheden], kan overlegd worden wanneer -binnen 8 maanden- aan dezelfde of een vergelijkbare opleiding kan worden deelgenomen, tegen gezamenlijk overeen te komen voorwaarden.

 

Artikel 8 – Annulering en deelname regeling opleidingen

Communicatiezin [opleider] heeft het recht om – al dan niet met opgave van redenen – de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer voor aanvang van de training te weigeren: zo dit gebeurt heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door deelnemer betaalde bedrag.

 

Artikel 9 – Annuleringsregeling individuele opleidingen

Gemaakte individuele opleidings-afspraken kunnen tot 36 uur van tevoren worden geannuleerd. Bij annulering binnen 36 uur [voorafgaande aan de individuele afspraak] is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 

Artikel 10 – Betaling

De kosten voor de opleiding worden in rekening gebracht d.m.v. een e-mail. De deelnemer kan om een factuur vragen. Deelnamekosten zijn onmiddellijk verschuldigd en dienen te zijn voldaan binnen 45 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst, of -als die dag is verstreken- binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail (of van een opgevraagde factuur) en in ieder geval voor aanvang van de training. Gespreide betaling is alleen mogelijk indien de aankondiging voor de opleiding daarvoor een regeling biedt. Deelnemers blijven ook individueel aansprakelijk voor betaling van de kosten van deelname, ook indien deze aan een derde zijn gefactureerd.

 

Artikel 11 – Incassokosten

De deelnemer of opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht om de opleider / Communicatiezin (in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten te vergoeden.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12, lid 1 – De opleider spant zich in om de opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
12, lid 2 – De opleider sluiten elke aansprakelijkheid uit voor wat de deelnemer ervaart tijdens en na de opleiding, alsook voor wat de deelnemer met de opgedane kennis doet.
12, lid 3 – De deelnemer aanvaardt dat hij of zij zelfstandig verantwoordelijk is voor de resultaten (van welke aard dan ook), voortvloeiende uit het deelnemen aan de opleiding en zal de opleiders of Communicatiezin niet aansprakelijk stellen voor deze resultaten. Uitgezonderd gevallen van eigen opzet of grove schuld van de opleider, is de opleider niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij voor de gevolgen een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
12, lid 4 – De opleider en Communicatiezin sluiten elke aansprakelijk uit voor gevolgschade en zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of andere schade.
12, lid 5 – Alle eventuele aansprakelijkheid van de opleider of Communicatiezin is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende opleiding bij de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de opleiding door de opleider of Communicatiezin wordt geannuleerd.

 

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

Communicatiezin behandelt, persoonlijke-, ondernemings- en bedrijfsgegevens (naam, telefoon-nummers, e-mail adres, fysiek adres) vertrouwelijk: deze worden nimmer zonder toestemming van de betrokkene(n) aan derden beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor informatie van deelnemers, die tijdens de opleiding gedeeld worden.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.
 

© Communicatiezin – januari 2018